Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1

I nové musí být obnoveno.

Standing_wave_2

 • [Stojaté vlny]
 • Označují bez vnějšího zásahu se prodlužující zvuky sladěné s volumetrickými vlastnosti dutiny, v níž se chvějí.
 • Obvodové zábrany jsou v tomto případě silně redukovány, dokonce anulovány, poněvadž stěny zvolené dutiny, jsou hladké.
 • Sonické vibrace mohou bláznivě létat sem a tam a samy sebe udržovat.
 • V krajním případě mohou dutinu roztříštit a způsobit tak, že vydá velmi silný zvuk.
 • Co se děje se stojatými vlnami?
 • Jsou v dokonalé rovnováze, každá jednotlivá vlna odráží vnitřní harmonii prostoru.
 • Vlny proměňují svou dynamickou aktivitu a udržují svůj vibrační stav v dokonalé symetrii.
 • [Stojatá rezonance = symetrie].
 • Ideální stav není bez důsledků.
 • Existuje riziko, že se vibrační jev přebudí a může přivodit explozi.
 • Tato nová situace způsobí tak radikální změnu (všech vibrací), že každá ztratí svojí původní symetrii.
 • Teorie existence a předmolekulárního symetrického světa.
 • Symetrie existující před překonáním Planckovi zdi – [nezadržitelného náporu vyvíjejícího se vesmíru].

Planck_Wall

 • Hypotéza o stvoření světa, jež nám umožňuje připustit předkosmický stav, na jehož úrovni existuje šum vyživovaný vibračním, a tedy i sonickým substrátem.
 • Všechno je tam zdánlivě klidné a nehybné.
 • Ve skutečnosti je tam ale všechno obrovským množstvím netušené, v klidu se šířící energie.
 • Energie, která přesahuje naše chápání a projevuje se symetrickým způsobem.
 • Jakmile nastane symetrie – předkosmos exploduje.
 • Energie uvolněná sonickými vibracemi, jež od tohoto okamžiku vstupují do nekonečné energetické spirály, způsobí, že tyto vibrace ztratí svou harmonii.
 • Planckova zeď pak ztrácí svůj smysl.
 • Předkosmická osnova obdařená dokonalou rovnováhou a obrovskou vibrační a sonickou silou se rozezní až k naprostému přebuzení.

 

Pro nedostatek čehokoli jistého nebudou mít úvahy konce.

 

 • V případě exploze je evidentní, že síly, které ji způsobily nejsou na obvodovém povrchu rozloženy rovnoměrně.
 • Bylo zde nějaká prasklina, trhlina, puklina, nejslabší místo.
 • Mohli bychom říci [kýla], která umožnila, že došlo k explozi.
 • Pokud se tak opakovaně a systematicky děje, znamená to, že se tak věci mají už od počátku.
 • Nebeská dynamika je rotující.
 • Rotační jev je příznačný pro sonickou vibraci, která se jeví jako krouživá energie, jejíž energetická konzistence je způsobená vibrační aktivitou, jež ji oživuje.
 • Sonická vibrace tak přetrvává ve všem.
 • Svět na ní nutně závisí.
 • Kosmická vibrace se tedy jeví jako výsledek podstaty vibračního jevu.
 • Zvuk je nutně rotačním jevem, který je zároveň asymetrický. 
 • Podmínky pro zrození světa impulzem Prazvuku, který se hned záhy stal světlem.

Když učiníme několik kroků vpřed, dostaneme se do okamžiku, v němž je prolnutí vibračních pohybů takové, že umožňuje [vyvstání struktur přijímajících stále hmotnější vzhled]. 

To dokazuje, že ve své [krajní mezi] hmota neexistuje, poněvadž [je výsledkem směsí, které se stávají stále komplexnějšími], až se jejich podoba a konzistence stane skutečně, hmatatelně hmotou. 

 • Mimořádná hustota a různorodost vibrací. 
 • Fyzikálně-chemické jevy, jež vyjadřují přítomnost různých sonických složek projevující se konkrétně [materializací].
 • Hmota sama o sobě je čistě vibračním koncentrátem udržovaným v rovnováze vibračními reakcemi působícími v podobě atomů a molekul.
 • Atom & molekula = fyzický projev vibračního, a tedy sonického jevu, který je více či méně komplexní.
 • Vesmír je tedy prvotním zvukem.
 • Vývoj světa je výsledkem tohoto zvuku unášeného časem, jenž je poznamenán jeho zpěvem a jeho melodiemi.
 • Vepisuje do kosmické stupnice symfonii, jež nás unáší s sebou.
 • Formuje.
 • Sonické galaxie se integrují do složení prvků, jež je tvoří.
 • Pomocí zásahu nervové soustavy dochází k převádění do pozemských pojmů.

 

 • Řeč.

 

 • Vývoj rozsévá všechny možné krystalizace, které představují minerální látky, až po ty, které determinují sestavu organických struktur.
 • Šum se proměňuje postupně.
 • Se vzrůstající střední rychlostí molekul začíná hmota za různých okolností zpívat.
 • Zvuk je totožný se samotným kmitáním molekul.
 • Vibračním způsobem vyjadřuje působení života uvnitř hmoty.
 • Hmota pak určitým způsobem zpívá.
 • Molekulární kmitání (nutně sonické), jako hlavní projev života.
 • Vibrační proces  je nutně důsledkem nějaké počáteční vibrace.
 • Vibrace může být jedině odvozeným jevem, k němuž může dojít pouze tehdy, když to prostředí umožní.

V daném okamžiku bylo nebe doslova podélně rozpáráno ostřím blesku a objevilo se světlo, které na vibrační rovině vystřídalo zvuk, jenž nahradilo světelným bleskem. 

 • Hypotéza.
 • V okamžiku velkého třesku došlo k roztržení sonického hmotného nosiče a následnému vnikání vibrací do éteru, představujícího zvláštní osnovu.
 • Příslušné rychlosti šíření zvuku a světla, vycházejících z téhož počátečního procesu, se tak jeví jako reakce zavisející na prostředí.
 • Čím je prostředí jemnější, tím rychlejší je absorpční vlna.
 • Se změnou prostředí je dobré změnit měřítko.
 • Souhrn těchto poznatků mění naše chápání různých jevů, prostředí, ještě jemnější než éter, v nichž každý rušivý impuls má k dispozici ještě rychlejší absorpční vlnu.

Takový přistup otevírá novou diskuzi na poli fyziky. Co kdybychom se při přechodu od jemných prostředí k prostředím ještě jemnějším dostali k základnímu nosiči, kde čas dosahuje věčnosti a prostor se rozplývá v někonečnu? 

 • V takovém případě by charakteristikou šíření byla bezprostřednost?

Při kladení těchto otázek si nemůžeme nevzpomenout na [ne-nestvořené] dávných mudrců, jež je popravdě beztvarým stavem existujícím před rozhodnutím [Bezejmenného] vyslovit nejvyšší Slovo, počátek světa. 

 • Látka předkosmického prostoru je tak fluidní a subtilní.
 • Nehmatatelná, projevuje se ještě před náhlou ránou neslýchané síly, způsobenou vznikem vesmíru.
 • Zvuky při pohybu způsobují určité plochy odporu nacházející se na úrovni hlubokých vln v rozmezí 14 až 17 metrů.
 • Optimální štěpná plocha k projevení se ozvěny.
 • Každá vlnová délka s sebou přináší vlastní proces odporu.
 • [Šíření = sled průtoku energie].
 • Energie se projevuje vibračním jevem.
 • Nemůže dojít k přenosu, pokud nevznikne [odpor].
 • Gravitace je určitá zvukem vyvolaná reakce.
 • Každý zvuk při svém štěpení vyvolává identickou odpověď ve vlastní stupnici.
 • Každý pohyb, jehož původcem je sonický podnět, se bude projevovat týmž způsobem.
 • Hmota se sestává z rozmanitých molekul, jež jsou ve skutečnosti vibračními soubory.
 • Drobnými sonickými shluky.
 • [Sonický materiál].
 • Vnitřní uspořádání je důsledkem vibračního pole.
 • Je navozeno intenzivní aktivitou zvuků udržovaných v rovnovážném stavu díky odporům, které představují protiklad nepřetržitého sonického kmitání. 
 • Roznovážný stav hmoty – jenž je pouze zdánlivý závisí na vyrovnávání protikladných sil pocházejích z molekul a z okolního prostředí.
 • Stabilita navozená neustálými změnami, dodává hmotě spojitost, vyžaduje však velice přesně dané podmínky, bez nichž by se místo ní objevila nestabilita.
 • Specifický šum molekul oživující nějaký materiál se proměňuje.
 • Absorbční jevy se z toho či onoho důvodu zvětšují nebo zmenšují.

 

Rovnováha je narušna a materiál se ukazuje s jinou strukturou.

 

 • Zvuk a gravitace jsou totéž.
 • Gravitace závisí na sonické aktivitě. 

 

Spirály zvuků roznesené po kosmické sféře.

 

Příroda s největším potěšením proměňuje to, co je, a nahrazuje to tím, co se tomu podobá. ––– Marcus Aurelius 

 • Když se promění struktura nějakého materiálu, dojde ke [změně] jeho vibračního stavu.
 • Proměna je viditelná, když nějaké energetické vlnění narazí na nějakou strukturu, která se podílí na stavbě vesmíru.
 • Série vln nesoucí energetickou informaci se promění.
 • Přijme jinou podobu.
 • Uvnitř hmoty dochází k přestavbě.
 • Lom na stupnici strukturálního uspořádání.
 • Všechno kmitá.
 • Všechno je v pohybu – až na hranici strnulosti, jenž může být pouze zdánlivá.
 • Nic nemůže být nečinné.
 • Ve fázi posledního štěpení již zůstává pouze samotná energie.
 • Ta je současně nosičem i působícím činitelem.
 • Na této úrovni se energie ukazuje ve svém nejjemnějším, neodhmotněnějším uspořádání.
 • Vibrace se projevuje v závislosti na prostředí, v němž se přenáší.
 • Vibrace utváří a formuje všechny věci, jež zároveň aktivuje a oživuje.
 • Překážky.
 • Je nutné, aby se střetla s odporem hmoty, již vytvořila podle svých potřeb.
 • Může modelovat vesmír a přizpůsobovat jej svým představám.
 • In-formuje vesmír.
 • Dává mu formu.
 • Sonický ráz – prvotní zvuk zasahující [nejzazší bod]
 • Velký třesk uvádí do pohybu evoluci.
 • Logos.
 • Slovo, které před svou inkarnací stvořilo svět.
 • Sonický impulz. 
 • Koncentrace zvuku.
 • Mezní koncentrace.
 • Roztříštění prvotních sonických systémů.
 • Sonické nebo vibrační shluky.
 • Zvuková zrna.
 • Hadrony.
 • Rozmanité sonické projevy.
 • [Zvuková zrna]. 
 • Nesoucí v sobě veškerou energii, která se bude podílet na utváření světa.
 • ZZ jsou generátorem všech ve vesmíru eliminovaných vibrací a tedy zdrojem všech představitelných zvuků.
 • Vnitřní skladby jednotlivých částic nyní:
 • Sonické vibrace, jako zvuková zrna.
 • Zvuk se stává generátorem všeho, co je a co se hýbe, a původcem vnitřních struktur všeho, co existuje: minerálního, vegetativního, organického.
 • Je sám sobě všemi představitelnými nepředstavitelnými zvuky.
 • Řád, který umožnil kompozici nebes.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s