Notes No. 1, [31. Fragments]

1.

 • Dvojitá spirála symbolu a znaku.
 • Existují dvě formy, které jsou neustále v opozici, které jsou si navzájem protipóly, ale neexistuje zde žádné vysvětlení.
 • Existuje určitý typ rozvinutí, který je spíše hudební, v každém případě je to rytmus. Existuje polarita, opozice mezi produkcí a sváděním, politickou ekonomií a smrtí, fatálním a banálním.
 • Nelze však říci, že v tom všem je obsažena existence pokroku.
 • Všechno je dáno na začátku, nastává pak jen určitá modulace.
 • Znaky a koncepty se navzájem překřižují, sklouzávají jeden do druhého, mísí se navzájem.
 • Dvojitá spirála.

 • Neexistuje žádný binární systém, který funguje podle libosti od začátku do konce.
 • To znamená, že ona polarizace je v pohybu, stoupá po křivce.
 • Samozřejmě se může jednat o iluzi, ale je to pohyb vzhůru, v tom smyslu, že jsme něčím unášeni pryč, včetně nutnosti inherentní samotným konceptům, které se ničí a produkují, nebo se regenerují jinými způsoby.
 • Koncepty nelze řídit a kontrolovat.
 • Je nutno je zničit, vytěsnit.
 • Koncepty se samozřejmě regenerují, proměňují se něčeho jiného.
 • Existuje současně polarita, polární intenzita a pohyb, který přichází zevnitř stroje, který způsobuje to, že se koncepty vynořují a mizí.
 • Existuje jen vířivý pohyb a regenerace.

GyreW

 • Zde není nic společného s intelektuální produkcí, jako takovou, ale s objevováním a mizením.
 • Obsah myšlenek, se nachází ve stejné formě ve vztahu ke koncepci evoluce.
 • Ta je tak formulována podle scénáře stejného typu.
 • Věci se objevují a mizí.
 • Nemůžeme říct, že existuje nějaká akumulace věcí.
 • Současně můžeme říct, že existuje relativní akumulace a simultánní disakumulace.
 • Jako další typ hry (zcela odlišný od tradiční intelektuální hry).
 • Což je příčinou toho, že existuje tolik nepřátelství, odporu.
 • Lidé si říkají : A co s tím máme dělat?
 • Mohli bychom říci: No, to je všechno moc hezké, ale o čem to všechno je?
 • Přesahuje to lidské chápání.
 • Nejedná se o hru o produkci či konstrukci.
 • Jsou zde koncepty, ale jedná se opravdu o koncepty?
 • Druh teorie-fikce, kde věci se nakonec samy sebou rozpadají.
 • Existuje autodestrukce.
 • V žádném případe neexistuje nějaká centralizace aurgumentů, referentů.
 • Máme zde něco nestálého, nepevného > závažného.
 • Další druh hry.
 • Kulminací toho všeho je fragment a forma.
 • V níž není důležitější obsah každého fragmentu, ale prázdno, časové i prostorové.
 • Stále zde máme myšlení, ale můžeme ho nazývat teorií?
 • Jsou zde myšlenky a idee, ale rozvíjejí se odlišným způsobem.
 • Jejich pohyb je akcelerován.
 • Objevují se a mizí.
 • Stále rychleji.
 • Každý fragment, každá část se současně objevuje a mizí.
 • A přesto mezi nimi existuje určitá ozvěna. 
 • Nejextrémnější forma.

2.

 • Paradox realizace věcí.
 • Skutečnost přechodu do reality je degenerace věcí.
 • Konec utopie.

3.

 • Syntetický objekt.
 • Existuje násílí, ale není reálné, je virtuální.
 • Existuje také násilí ve virtuálním, ale je to simulační model.
 • Výsadková válka, která se neděje.
 • Je již naprogamována a nastává tak, jak byla naprogramována.
 • Válka se neudála způsobem, jak byla naplánována, protože se nakonec dostala mimo koleje.
 • Nic se nevyřešilo.
 • Situace je o mnoho horší.
 • Jedná se o simulakrum války.
 • Jehož jediným důsledkem je simulakrum jednání.

4.

 • Na konci, nebo spíš na koncích.
 • Elias Canneti říká: že od určitého momentu v čase lidská rasa vypadla z historie.
 • Najít onen kritický bod, ono slepé místo v čase. Jinak budeme jen pokračovat v sebedestrukci.
 • To není konec, ale spíš extáze, primárním smyslu slova a současně přechod do rozpuštění a přesáhnutí formy.
 • Historie přežívá své mizení.
 • Historie neskončila, je jen ve stavu simulace jako tělo, které je podchlazeno, jako ve stavu zimního spánku.
 • Všechno již není skutečné či pravdivé.
 • Co pak znamená věřit?
 • Udržování nějakého druhu subjektivity jako kritérium platnosti věcí.
 • Pokud věcem dává význam jen věrohodnost, zůstaneme uvěznění v imaginárním.

5.

 • Možnost čisté události, kterou již nelze manipulovat, interpretovat nebo dešifrovat žádnou historickou subjetivitou.
 • Tato tabula rasa čistí prostor, ale platíme za to vysokou cenu prázdnotou a rozčarováním. Svůdnos a prázdnota nihilismu.
 • Samotná logika vede k rozčarování.
 • Nemůžeme dlouho vydržet s negativismem a nihilismem.
 • Otevírá se svět, který je více vzrušující.
 • Ne jistější, ale chvějivější, kde jméno hry zůstává utajeno.
 • Svět ovládaný reverzibilitou a indeterminencí.
 • Izolovat ve věcech cokoliv, co umožňuje interpretaci, cokoliv, co je přetěžuje významem.
 • Zvláštní pocit závrati.
 • Radovat se ze svého vlastního mizení je ještě další, paradoxnější, paroxysmální forma subjetivity.
 • Co zůstane, když odstraníme ono přetížení významem?
 • Zůstane mnohem méně, než jsme ochotni připustit.
 • Každý systém hodnot – například v pojmech energie – se rozpadá.

6.

 • Pyramida konceptů je často vybudována nad prázdným hrobem.
 • Je to tentýž znak, který kontroluje objevování a mizení.

7.

 • Uskutečňování jako rozpuštění touhy.
 • Oproti D&G: touha základem uskutečnování.
 • Na touze je znepokojující, je idea energie ve zdroji všech těch proudů.
 • Je to skutečně touha?
 • Nejsem si jistý.
 • Rozčarování, druhý aspekt okouzlení.
 • To už není touha.
 • Je to svádění.
 • Věci se dějí samy od sebe, bez jakékoliv mediace, způsobem instantní komutace, okamžité výměny.
 • Neexistuje už žádná metafora, spíše metamorfóza.
 • Metamorfóza ruší metaforu, která je modelem jazyka, možností sdělovat význam.
 • Metamorfóza je v radikálním bodě systému, v bodě, kde už neexistuje žádný zákon či symbolický řád.
 • Je to proces bez jakéhokoliv subjektu.
 • Bez smrti.
 • Mimo jakoukoliv touhu.
 • Proces, ve kterém se účastní jen pravidla hry forem.
 • To, co psychoanalýza říká o mytologii, je jen zneužití metaforického jazyka.
 • Co by tedy odpovídalo té mytologii v řádu metamorfózy?
 • Možnost transmutace: stávání se zvířetem, stávání se ženou.
 • Nomádologie: válečný stroj.
 • Láska už není považována za závislost touhy při nedostatku, ale v nevědomé formě transformace do druhé formy.
 • V metamorfickém nevědomí není nic potlačováno.
 • Metafora se obchází.
 • Naopak v metastázi – bujení, obezita, rakovina – bohužel opět neexistuje žádný subjekt.
 • Neexistuje už žádný jazyk.
 • Metafora není možná.

8.

 • Co se utváří, když subjektivita mizí?
 • Něco paradoxního.
 • Existují tři mody mizení.
 • 1. subjekt zmizí v klonujícím systému, který eliminuje smrt. To nemá žádný půvab. Je to hodně podobné exterminaci, která je proliferující metastatickou formou mizení subjektu.
 • 2. mizení jako smrt, což je metaforickou formou subjektu.
 • 3mizení jako hru, umění mizení. 
 • Mechanické mizení  – klonování.
 • Organické – smrt.
 • Rituální – hra.

9.

 • Mizení jako proud, ale také jako absolutní transparenci.
 • Ztráta reálného, absolutní distance reálného.
 • Nemůžeme se už dotýkat věcí.

10.

 • Jediná forma reálného = posunování věcí.
 • Jinak hrozí paralýza – nebo vypaření se.
 • Paralýza = panická obrana identity.
 • Neuróza – obnosit unavit sám sebe.
 • Vypařování, evaporace je chloroform nebo éter.
 • Mizení beze stopy.
 • Kapalná hrůza.
 • Má cenu vzdát se veškeré subjektivity, abychom se zachránili před hrůzou?
 • My už nejsme v systémech, kde se něco skutečného děje.
 • De-subjektivizace věcí.
 • Když veškerá subjektivita zmizí?
 • Nastane závrať.
 • Podobně jako ve všech hrách.
 • Neexistuje žádná rozkoš.
 • Žádný zájem.
 • Ale druh závrati indukované spojeními.
 • Přepínací operace, ve kterých se subjekt ztrácí.

11.

 • Panika vs. hrůza
 • Panika nemusí být špatná.
 • Je extatická.
 • Způsob propagace kontaktem, jako nákaza, jen rychlejší.
 • Prastarý princip metamorfózy, přecházející z jedné formy do druhé, aniž by prošla systémem významu.
 • Rychlost je účinkem paniky vzhledem k pohybu (Virilio).
 • Účinek závrati.

12.

 • Smrt přešla buď do historie metamorfózy nebo do historie metastáz.
 • Extáze jako metastáze (Franz Bader).
 • (FB): extáze anticipace smrti.
 • Přechodem do metastatického stavu živoucího objektu.

13.

 • Když už neexistuje žádná skutečná vášen, když mizí život lásky, pak neexistuje žádná možnost různorodosti modalit vzhledem k lásce nebo existenci.
 • Je to výjimečně povzbudivé, trochu extatické, trochu reziduální, ale také hluboce melancholické.
 • Smrt je něco, co se již stalo.

14.

 • Mizení je něco zcela jiného než smrt.
 • Umírání nepřináší nic dobrého.
 • Stejně musíme zmizet.
 • Modus připodobněný modu svádění.
 • Smrt významu není sama o sobě vůbec zajímavá.

15.

 • Směna.
 • Existuje řád směny a řád osudu.
 • Tam, kde není směna možná, vítězí osud.
 • Kdokoliv dojde do situace, v níž je směna nemožná, přechází do osudového, fatálního řádu katastrofy.
 • Duální reverzibilita.
 • Agonistická výzva.

16.

 • Fatální řád: je předmětný řád nejvyšší nutnosti.
 • Otázka finality již neplatí.
 • Událost nebo bytost, nebo slovo > rozpouští veěkeré usílí ve vysvětlení.
 • Působí silou, která již nepatří do finálního nebo kauzálního řádu.
 • Je finálnější než finální: je fatální.
 • Tímtéž způsobem, jakým je rychlost pohyblivější než pohyb > je to čistá forma, nezávislá na jakémkoliv cíly.
 • Rychlost je extatickou formou pohybu.
 • V extázi již neexistuje žádná scéna > žádné divadlo.
 • Není tam žádná vášeň.
 • Extatická forma je intenzivní, ale postrádá vášeň.
 • Fatální je extáze ve formě nějaké události, stejným způsobem, jakým je volně plynoucí kapitál extatickou formou cirkulace peněz.
 • Nemají už žádný vztah k produkci.
 • Extrémní forma logiky kapitálu.
 • Extatická forma kapitálu > generalizovaná směna.
 • Orbitální forma.

17.

 • Po úspěšné události nic nezůstává.
 • V kterémkoliv daném momentu má univerzum možnost inkarnovat se v detailu, který je sám o sobě neospravedlnitelný.
 • Univerzální již neexistuje, nezůstává nic než singularita, která může nabrat aspekt totality.
 • Univerzální je chráněnou rezervací > sídlo indiferentní strategie.
 • Nelze mu přiřadit konec, význam, důvod.
 • Je totální krystalizací, která vzniká kolem nějaké události.

18.

 • Události již nejsou událostmi subjetu.
 • Dosahují bodu, kde fungují zcela sami od sebe.
 • Čiré spojení událostí v logice zdánlivostí, které splňuje svádění.
 • Katastrofa mě fascinuje jako náhoda, fascinuje mě jako nutnost.
 • To, že zdánlivosti fungují na samy od sebe, je založeno na nutnost, která je neúprosnější než řetěz příčin, který je relativně arbitrární, stejně jako spojení označujícího a označovaného.
 • Spojení, ten řetěz zdánlivostí, jsou znaky, které ve skutečnosti nedávají smysl.
 • Pro hru existuje pravidlo.

19.

 • Situace mohou být přehrávány donekonečna pravidlo se nemění.
 • Je tajné, nikdy nepoznané, nikdy nevyslovené.
 • Kdyby bylo známé, věci by se opět staly viditelnými a reverzibilními.
 • S kauzálními nebo racionálními sekvencemi přichází krize.
 • Se seduktivními sekvencemi jste naopak > a to doslova > v řádu katastrofy.

20.

 •  Logika laviny.
 • Formy, kterou jsou mimo soud, mají mnohem větší sílu fascinace, ale ze stejného důvodu jsou velmi nebezpěčné pro jakýkoliv řád.
 • Nelze je kontrolovat a ovládat.
 • V kterékoliv chvíli může nějaká forma nebo kategorie přestat reprezentovat sebe samu, nevstupuje už do stadia reprezentace, nefunguje už podle svého určení.
 • Zpětně se zdvojuje křivkou, která je tak rapidní, že dosahuje určité potencializace.
 • Vše ostaní přechází do stavu beztíže.

21.

 •  Jazyk je vždy řádem svádění, do té míry, do jaké je řádem mutačním.
 • Jestliže předpokládáme spojitý, progresivní, lineární řád, pak je přesto založen na mutační superstruktuře.
 • Jedno slovo vyvolává druhé v katastrofě kouzla.
 • Jedno vede k druhému bezmyšlenkovitým, nesrozumitelným způsobem.

22.

 • Vše, co můžeme dělat, je to, že se budeme usilovat o totální alienaci politického subjektu.
 • Teorie alienace (odcizení) se stala ozvěnou, echem, které média potřebují ke své existenci.

23.

 • Teorie mizení (Virilio).
 • Čas od času teorie sama umožňuje krásné efekty mizení.
 • Zrychlení dovoluje ještě jeden způsob efektu mizení, ještě další řád, kterého nelze dosáhnout žádným jiným způsobem.
 • Teorie jde do extrémů (Virilio).
 • Proč lidé jdou do těchto extrémů, pokud ovšem předpokládáme, že celý svět i vesmír se také pohybují směrem k extrémům.
 • Zde jsme nuceni udělat téměř objetivní, racionální hypotézu.
 • Není možné si myslet, že teorie není ničím jiným než fikcí.
 • Někde musí existovat mez, která ustavuje realitu, aby vůbec mohla být nějaká teorie.
 • Bod, v němž se věci zastaví nebo z něhož mouhou odstartovat.

24.

 • Posunout militární k jakémusi absolutnímu extrému moci, který jedině může způsobit její vlastní pád, postavit ji před Boží soud a absorbovat ve společnosti, kterou ničí.
 • Systém pohlcuje svůj vlastní princip reality, nafukuje své vlastní prázdné formy, až dosáhně absolutní hodnoty a jeho vlastním ironickým osudem je jeho zvrat.
 • Forma militarismu.
 • Například nukleární hrozba.
 • Na té není nic fatálního.
 • Nukleární hrozba je součástí soft modu extremizace.
 • Kousek po kousku.
 • Odstrašování a zastrašování.
 • Žádná apokalypsa.
 • Pohyb mezi skutečným pojmem a pojme mýtickým.
 • Kdyby existoval pojem absolutní nukleární apokalypsy v říši reálného…
 • Když se tato metafora zhroutí do reality.
 • Nebude možné vůbec myslet.

25.

 • Strategické změny a nejistoty.

26.

 • Tajemství leží v totální autonomii příběhu, formy, mýtu, který již nelze popsat logickým, koherentním a přijatelným způsobem, ale který končí vražedným šílenstvím, amokem.
 • Za určitým bodem inerce se formy začnou chovat jako valící se sněhová koule a teror je uvolněn jako prázdná forma.
 • Efekt, který se živí sám sebou a může se stát zdrojem obrovské energie (viz. fašismus.)
 • Když účinky postupují něž příčiny, mohou je pohltit.
 • Pokus akcelerovat ryhleji, než akceleruje lineárnost.
 • Pohyb někam směřuje > ryhlost nikoliv.

27.

 • Terorismus nemá o nic víc smyslu než stát.
 • Jsou spojenci v kruhovém uspořádání.
 • Spíše se jedná o roli partnera než odpůrce.
 • Věci se přehrávají na vědomé rovině protivníků, války, nesmiřitelnosti, nelučitelných ideologií.
 • Ale co se ve skutečnosti děje pod povrchem?

28.

 • Reálné není objektivním stavem věcí.
 • Je bodem, ve kterém teorie nemůže nic dělat.
 • Reálné je výzvou teoretickému systému.
 • Teorie nemůže mít žádný jiný status než ten, že vrhá výzvu reálnému.
 • V tom bodě teorie již není teorií, je samotnou událostí.
 • Mohli bychom snad vypracovat nějaký model pohyblivých zemských ker, abychom použili termín ze seizmologie v teorii katastrof.
 • Seizmická je naše forma klouzání a sesmekávání referenčního.
 • Konec infrastruktury.
 • Nezůstává nic kromě posunů, které vyvolávají velmi silné primitivní události.
 • Nevnímáme už události jako revoluce nebo efekty suprastruktury, ale jako podzemní efekty klouzání a smyků, fraktální zóny, v nichž se věci dějí.
 • Mezi zemskými krami pevniny nedrží zcela pevně.
 • Klouzají jedna přes druhou.
 • Geoseizmický pohled.
 • Věcí se již nesetkávají frontálně, klouzají jedna přes druhou.
 • Každý si činí nárok, že je v realitě.
 • Ale v reálu se nic neděje.

29.

 • Existuje křivka, které nemůžeme uniknout.
 • Nezůstene nic, jen pocit závrati.
 • S nimž nemůžeme dělat nic.
 • Kdyby tato hra neexistovala, nebylo by ani žádné potěšení.

30.

 • Není snadné vytvořit prázdno.
 • Můžeme kouzlem implodovat v reálném?
 • Aniž bychom směřovali k sebevraždě?
 • Postupně hrajeme proces mizení. 
 • Vyzýváme toho druhého, aby nás znovuobjevil.
 • Nejedná se o proces expanze a dobytí.
 • Jedná se o imlozivní proces hry.

31.

 • Tajemství teorie je to, že pravda neexistuje.
 • Pravda ustavuje prostor, který již nelze obsadit.
 • Celou strategií je ho opravdu neobsadit, ale pracovat kolem něho tak, aby přišli jiní a obsadili ho.
 • To znamená vytvořit prázdno, do kterého spadnou jiní.

Snímek obrazovky 2018-02-21 v 20.53.19

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s